«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά»

«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά»

Δημοσιεύτηκε η Δράση με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά»

Η Δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά» η οποία χρηματοδοτείται από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 7.000.000,00 ευρώ. Ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του Δήμου Πειραιά που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ανερχόμενο στο 50% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500€ και μέγιστο τα 20.000€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα των ακόλουθων δαπανών, το οποίο θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές Βιολογικές δραστηριότητες)
 • των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 1. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτομα
 2. Να δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά
 3. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019
 4. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 5. Να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από τη δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική»

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από 16/06/2021 ώρα 13.00 και έως τις 31/08/2021 ώρα 15.00

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Για να εξετάσουμε την επιλεξιμότητα της επιχείρησης σας και να σας υποστηρίξουμε  δωρεάν στην υποβολή της αίτησης σας επικοινωνήστε με το Κέντρο στο 2114182013 ή στο info@piraeusbsc.gr.

 

Υποστήριξηscreen tag
Μετάβαση στο περιεχόμενο