Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027: Προδημοσίευση Δράσης

Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027: Προδημοσίευση Δράσης

Οι 4 παρεμβάσεις, οι προϋπολογισμοί, οι δικαιούχοι

Στόχος

Η Δράση στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Η Δράση αποτελείται από 4 Παρεμβάσεις, με τους προϋπολογισμούς των δύο σημαντικότερων να παρουσιάζονται παρακάτω.

Παρέμβαση I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

Η Παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (μεμονωμένη ΜμΕ), είτε Ομάδες Επιχειρήσεων, στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ. Επιπλέον, στην ομάδα επιχειρήσεων δύναται να συμμετέχει μία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις.

Παρέμβαση II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Η Παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία μικρο-μεσαία επιχείρηση και τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό. Επιπλέον, στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς Φορείς που αντιμετωπίζονται ως Ερευνητικοί Οργανισμοί ή στους Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις.

Πλεονεκτήματα, Πληροφορίες & Χαρακτηριστικά

1. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μισθοδοσίες υφιστάμενου και νέου προσωπικού για όσο διαρκεί το πρόγραμμα.

2. Στην παρέμβαση ΙΙ μπορούν να ενταχθούν και Μεγάλες Επιχειρήσεις υπό προϋποθέσεις.

3. Το πρόγραμμα συνδυάζει και κάλυψη μισθοδοσίας και αγοράς εξοπλισμού (που αφορά το έργο) κάτι το οποίο δεν κάνει ο Αναπτυξιακός Νόμος και κανένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ συνδυαστικά με αυτά τα ποσοστά.

4. Το πρόγραμμα καλύπτει μισθούς ερευνητικού προσωπικού και λοιπών συνεργατών – προμηθευτών.

5. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μελέτες από τον σύμβουλο.

Δικαιούχοι

i. Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις». Που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

ii. Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».

Η έναρξη και η λήξη υποβολής προτάσεων θα ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027», η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί άμεσα, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Η Πρόσκληση της Δράσης θα καθορίζει αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης.

Πηγή: https: www.naftemporiki.gr https://www.naftemporiki.gr/business/1625430/ereyno-kainotomo-2021-2027/

Υποστήριξηscreen tag
Μετάβαση στο περιεχόμενο