Αποτελέσματα Μελετών – Ερευνών

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά εκπονεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξειδικευμένες μελέτες που εξετάζουν το επιχειρηματικό κλίμα στον Πειραιά, καθώς και συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στρατηγικού ενδιαφέροντος για την πόλη.


Στην συνέχεια παρατίθεται σύνοψη των βασικών συμπερασμάτων των μελετών που εκπονήθηκαν πρόσφατα.

Υποστήριξηscreen tag
Μετάβαση στο περιεχόμενο